Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Zespół niedorozwoju lewego serca

Operacja Norwooda

Pierwszym etapem leczenia dzieci z wrodzoną wadą serca pod postacią zespołu niedorozwoju lewego serca (hypoplastic left heart syndrome – HLHS) jest operacja Norwooda (Norwood Procedure, Norwood Operation). Jej celem jest umożliwienie normalnego dojrzewania krążenia płucnego, zapewnienie niezależnego od przewodu tętniczego przepływu systemowego oraz zmniejszenie obciążenia pojedynczej komory.

Pierwszy etap operacji to wycięcie fragmentu przegrody międzyprzedsionkowej w celu wytworzenia swobodnej komunikacji między przedsionkami. Następnie likwiduje się przewód tętniczy i poszerza aortę, wszywając łatę z homogennej tętnicy płucnej. Zrekonstruowaną aortę zespala się z pniem płucnym, tworząc w ten sposób wypływ z pojedynczej komory do krążenia systemowego. Przepływ krwi w krążeniu płucnym zapewnia zespolenie typu Blalocka i Taussig, a w tzw. zmodyfikowanej operacji Norwooda zespolenie pomiędzy przednią ścianą prawej komory a tętnicą płucną.

 

 

Klasyczna operacja Norwooda z zespoleniem systemowo-płucnym między prawą tętnicą podobojczykową a tętnicą płucną

 

 

Zmodyfikowana operacja Norwooda z zespoleniem systemowo-płucnym między prawą komorą i tętnicą płucną

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej