Strefa rodzicaMetody leczenia

Chirurgiczne leczenie ciężkiej niewydolności krążenia

ECMO

ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) jest to układ pozaustrojowego natleniania krwi, który przez okres od kilku dni do 2–4 tygodni może zastępować pracę serca i płuc.

ECMO

1. Odśrodkowa pompa krwi (sterowanie) 2. Wymiennik ciepła 3. Napęd z głowicą pompy odśrodkowej 4. Zestaw drenów 5. Oksygenator
 

 

Budowa układu ECMO

Najważniejszymi elementami układu są: pompa, zastępująca funkcję tłoczącą serca oraz oksygenator – urządzenie, w którym odbywa się wymiana gazowa, zastępujący płuca.

ECMO - schemat dzialania

 

Pompa jest to zasilane elektrycznie urządzenie tłoczące krew do organizmu. Obecnie stosowane są dwa rodzaje pomp – pompa rolkowa i pompa centryfugalna. W pompie rolkowej poruszające się po półokrągłej bieżni dwa walce przyciskają do ścianek bieżni miękki dren wypełniony krwią i w ten sposób wprowadzają ją w ruch, czyli pompują. W pompach rolkowych dochodzi jednak do znacznego uszkodzenia elementów morfotycznych krwi (tj. białych i czerwonych ciałek oraz płytek krwi), dlatego obecnie stosowane są one tylko w układach krążenia pozaustrojowego (zastępujących funkcję serca w czasie korekcji wady serca) i pracują maksymalnie do kilku godzin. W większości przypadków w układach ECMO stosuje się pom¬py centryfugalne, w których wprowadzenie krwi w ruch odbywa się przy pomocy rotującego wirnika. Takie pompy mogą pracować nawet przez kilka tygodni, nie powodując dużego uszkodzenia elementów krwi.

Oksygenator jest to urządzenie zbudowane z milionów malutkich rurek, pomiędzy którymi płynie krew. Ścianę rurek stanowi półprzepuszczalna błona, przez którą mogą przenikać gazy – tlen i dwutlenek węgla. Wewnątrz rurek (tzw. kapilar) znajduje się przestrzeń wypełniona gazami, których stężenie można regulować w zależności od potrzeb. Krew, przepływając pomiędzy rurkami, oddaje dwutlenek węgla i łączy się z tlenem – jest to proces, który normalnie odbywa się w płucach.

 

Pompa centryfugalna / oksygenator

 Pompa centryfugalna i oksygenator

 

Współczesne oksygenatory mają wbudowany wymiennik ciepła, który umożliwia ochładzanie lub ogrzewanie ciała dziecka, w zależności od potrzeby.
Kapilary oksygenatora i przestrzenie pomiędzy nimi są tak małe, że całe urządzenie pełni również funkcję filtra – mogą się w nim zatrzymywać różnego rodzaju zanieczyszczenia, np. małe zakrzepy krwi.

 

Blona kapilar
 
Przepuszczalna tylko dla cząsteczek gazowych błona stanowiącą ścianę rurek (kapilar) oksygenatora


Dreny są przezroczystymi rurkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, łączącymi wszystkie elementy ECMO w jeden zamknięty układ. Organizm pacjenta jest połączony z ECMO poprzez kaniule. Krew opuszcza organizm dziecka przez kaniulę żylną, a doprowadzana jest do niego przez kaniulę tętniczą. Kaniule wprowadzone są bezpośrednio do układu krążenia dziecka – kaniula tętnicza do aorty, a kaniula żylna do prawego przedsionka. Jest to najczęstszy sposób postępowania po operacjach serca, wykorzystujący kaniule używane w trakcie operacji do połączenia z krążeniem pozaustrojowym. Do innych miejsc kaniulacji należą naczynia szyjne lub udowe (żyła i tętnica). Stałym elementem współczesnych układów ECMO są czujniki przepływu – zminiaturyzowane elektroniczne urządzenia, montowane na drenach układu, czuwające nad właściwym przepływem krwi. Jeżeli dojdzie do nagłego spadku przepływu krwi w układzie (np. z powodu przypadkowego zagięcia któregoś z drenów), czujnik notując zaistniałą zmianę uruchamia alarm akustyczny, pozwalający na szybką reakcję personelu i usunięcie przyczyny zaburzonego przepływu krwi.

 

Antykoagulacja

Wszystkie elementy układu ECMO, chociaż wykonane z najwyższej jakości materiałów, stanowią „obce powierzchnie” dla krwi. Krew, która opuszcza łożysko naczyniowe, w kontakcie z obcymi powierzchniami (którymi są także własne tkanki) zaczyna krzepnąć, tj. tworzyć skrzep krwi. Jest to naturalny mechanizm obronny ustroju, mający na celu zamknięcie uszkodzonego naczynia krwionośnego i przerwanie utraty krwi. U pacjenta podłączonego do ECMO układ krzepnięcia zachowuje się w taki sam sposób, mimo że nie grozi mu utrata krwi. Ten naturalny proces krzepnięcia może w ciągu kilku lub kilkunastu minut doprowadzić do całkowitego zatkania oksygenatora i uniemożliwić przepływ krwi w ECMO. Dlatego wszyscy pacjenci podłączeni do ECMO muszą otrzymywać silne leki hamujące układ krzepnięcia, najczęściej jest to heparyna. Podawana jest ona w postaci ciągłego wlewu dożylnego, a jej dawkę ustala się kontrolując układ krzepnięcia co 1–2 godziny przez cały czas trwania wspomagania. We współcześnie stosowanych układach ECMO cała powierzchnia układu kontaktująca się z krwią pacjenta jest pokryta warstwą cząsteczek heparyny, która w znacznym stopniu hamuje aktywację układu krzepnięcia. Nie zwalnia to jednak z konieczności podawania pacjentowi dożylnie heparyny i regularnego kontrolowania układu krzepnięcia.

 

Wskazania do ECMO

Pierwsze kliniczne zastosowania układu ECMO miały miejsce w latach 60. u przedwcześnie urodzonych noworodków, cierpiących na niewydolność oddechową z powodu niedojrzałości płuc. Do dnia dzisiejszego jest to najczęstsze wskazanie do zastosowania układu ECMO. W języku medycznym mówimy w tych przypadkach o „płucnych” wskazaniach. Według ostatniego raportu Extracorporeal Life Support Organization (ELSO), międzynarodowej organizacji, która od 1989 roku zajmuje się rejestrem wszystkich zastosowań ECMO na świecie, wskazania płucne u dzieci stanowią około 83% wszystkich rejestrowanych przypadków. Chociaż wraz z upowszechnieniem podawania surfaktantu (brakującej w niedojrzałych płucach wcześniaków substancji) oraz w związku z postępem w dziedzinie sztucznej wentylacji (coraz lepsze respiratory) liczba ta z każdym rokiem maleje, nadal jednak stanowi zdecydowaną większość.
Pierwsze zastosowania układu ECMO w niewydolności serca miały miejsce na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych i początkowo służyły stabilizacji ukła¬du krążenia bezpośrednio po korekcji wady serca. Z czasem wskazania „sercowe” rozszerzyły się na wszelkie sytuacje, w których dochodzi do ciężkiej niewydolności krążenia, niepoddającej się leczeniu farmakologicznemu, gdy istnieje szansa na powrót prawidłowej funkcji serca w ciągu kilku dni czy tygodni (np. ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieskuteczna konwencjonalna reanimacja). Obecnie według ELSO wskazania sercowe stanowią ok. 13% wszystkich notowanych na świecie przypadków ECMO i z każdym rokiem, wraz z rozwojem kardiochirurgii dziecięcej, ich liczba rośnie.

 

Powikłania ECMO

Wspomaganie układu krążenia przy pomocy ECMO wymaga pobytu dziecka na oddziale intensywnej terapii, w stanie tzw. uśpienia. Dziecko pozostaje unieruchomione w łóżku, jego świadomość i odczucie bólu są zniesione działaniem silnych leków. Takie dziecko jest zazwyczaj podłączone do respiratora i ma założone liczne wkłucia dożylne i dotętnicze, ponieważ wymaga ciągłej, bardzo dokładnej oceny stanu układu krążenia, a także podawania licznych leków drogą dożylną.
ECMO jest obarczone licznymi powikłaniami, począwszy od ogólnoustrojowej infekcji, poprzez powikłania związane z układem krzepnięcia (krwawienia, zakrzepy, zatory), niewydolność nerek, aż po ciężkie powikłania neurologiczne. Jest to więc bardzo inwazyjna metoda leczenia, nie należy jednak zapominać, że decyzja o podłączeniu tego układu jest podejmowana tylko wtedy, gdy inne możliwości terapii zostały już wyczerpane, a alternatywą jest tylko śmierć dziecka. Wskaźnik przeżycia po zastosowaniu ECMO w populacji dziecięcej wynosi 45–55% i jest znacznie wyższy niż wśród dorosłych.

 

ECMO - dziecko

Dziecko podłączone do ECMO

Autor: dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej