Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Serce jednokomorowe

Operacja Fontana

Operacja Fontana wykonywana jest u pacjentów z wrodzoną wadą serca pod postacią serca jednokomorowego w celu uzyskania prawidłowego utlenowania krwi oraz odciążenia pojedynczej komory. Operacja odbywa się najczęściej pod koniec drugiego roku życia dziecka i poprzedza ją wykonana w wieku 4–6 miesięcy operacja Glenna lub operacja hemi-Fontana.
Celem operacji Fontana jest skierowanie krwi żylnej z dolnej części ciała bezpośrednio do płuc, a tym samym całkowite oddzielenie krążenia płucnego od systemowego i wykorzystanie jedynej komory jako komory pompującej krew do krążenia dużego (systemowego).

U dzieci po operacji Glenna wykonuje się zazwyczaj tzw. zewnątrzsercową operację Fontana, polegającą na odcięciu od prawego przedsionka żyły głównej dolnej i zespoleniu jej z protezą z tworzywa sztucznego. Drugi koniec protezy zespala się z tętnicą płucną.

 

SV - Operacja zewnatrzsercowego Fontana

 Zewnątrzsercowa operacja Fontana
(na przykładzie serca jednokomorowego z HLV+MA+VSD)

 

U dzieci po operacji hemi-Fontana wykonuje się zazwyczaj wewnątrzsercową operację Fontana - usuwa się łatę przedzielającą przedsionek i wszywa inną, tunelową łatę, którą spływ z żyły głównej dolnej dołącza się do krążenia płucnego).

 

SV - Operacja wewnatrzsercowego Fontana

 

Wewnątrzsercowa operacja Fontana (na przykładzie serca jednokomorowego typu HLHS)

 

Obie wersje operacji Fontana można przeprowadzić niezależnie od typu operacji poprzedzającej, tj. operacji Glenna lub hemi-Fontana.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej