Strefa rodzicaDiagnostyka

Nieinwazyjne badania diagnostyczne

Badanie elektrokardiograficzne EKG

Pobudzenie elektryczne komórek serca, przewodzone od przedsionków do komór i powodujące skurcz mięśnia sercowego, można zmierzyć na powierzchni ciała, w różnych jego miejscach.
Najczęstszą i najprostszą metodą umożliwiającą ocenę czynności elektrycznej serca, a tym samym diagnostykę zaburzeń jego rytmu, jest badanie elektrokardiograficzne (EKG), w którym pochodzące z serca zmiany potencjałów elektrycznych odbierane są na powierzchni ciała. Poprzez naklejone na skórę elektrody rejestruje się i mierzy przewodzenie elektryczne w sercu.

 

EKG

 

Rejestrowane dane zapisywane są w formie wykresu (elektrokardiogramu) i drukowane na pasku papieru, przesuwającym się w aparaturze elektrokardiografu.
Na krzywej EKG można wyróżnić 5 charakterystycznych załamków, oznaczanych kolejno literami: P, Q, R, S, T. Zmiana ich kształtu lub odległości między nimi może świadczyć o patologii.

 

Zapis EKG

Prawidłowy zapis EKG

 

1. załamek P – pobudzenie mięśni przedsionków
2. i 4. linie izoelektryczne
3. załamki Q, R i S, tzw. zespół QRS – pobudzenie (depolaryzacja) mięśni komór
5. załamek T – powrót mięśni komór do stanu wyjściowego (repolaryzacja)
6. odstęp PQ – czas przewodzenia pobudzenia z węzła zatokowego do mięśni komór
7. odstęp QT – depolaryzacja i repolaryzacja mięśni komór

 

EKG obrazuje jednak tylko krótki moment aktywności serca, dlatego nie zawsze jest w stanie wychwycić zaburzenia rytmu serca, które zazwyczaj nie występują stale, lecz w odstępach czasowych.

Autor: dr Anke Kowert, tłum. Monika Bystrzyńska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej