INFORMACJE

 

CENA KSIĄŻKI 99 ZŁ

Spis treści

 

1. Anatomia serca

 1.1. Budowa zdrowego serca i układu krwionośnego
 1.2. Układ przewodzący serca
 1.3. Krążenie krwi w trakcie życia płodowego i zmiany następujące po urodzeniu

2. Kardiologia prenatalna

 2.1. Epidemiologia, czyli częstość występowania wad serca
 2.2. Przyczyny wad serca
 2.3. Rozwój serca
 2.4. Funkcjonowanie układu krążenia płodu
 2.5. Powstawanie wrodzonych wad serca
 2.6. Prenatalne wykrywanie wad serca

  2.6.1. Zasady badania serca płodu

 • Podstawowe badanie serca płodu — poziom I
 • Badanie serca płodu specjalistyczne — poziom II
 • (pełne badanie echokardiograficzne)

  2.6.2. Anomalie i wady pozasercowe

 2.7. Diagnostyka prenatalna — gdy walka o życie dziecka konieczna jest już przed jego narodzinami

3. Diagnostyka postnatalna wrodzonych wad serca

 3.1. Najczęstsze objawy wad serca
 3.2. Wybrane nieinwazyjne badania diagnostyczne

  3.2.1. Badania krwi — morfologia i równowaga kwasowo-zasadowa

 • Morfologia krwi
 • Równowaga kwasowo-zasadowa

  3.2.2. Badanie moczu
  3.2.3. Pulsoksymetria
  3.2.4. Badanie radiologiczne (RTG)
  3.2.5. Badanie elektrokardiograficzne EKG
  3.2.6. Badanie holterowskie EKG
  3.2.7. Badanie echokardiograficzne
  3.2.8. Magnetyczny rezonans jądrowy
  3.2.9. Tomografia komputerowa
  3.2.10. Testy wysiłkowe

 • Test pochyleniowy
 • Ergometryczny test wysiłkowy/próba wysiłkowa
 • Badanie spiroergometryczne
 • Sześciominutowy test marszowy

 3.3. Badania inwazyjne — cewnikowanie serca

4. Wrodzone wady serca i metody ich leczenia

 4.1. Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty)
 4.2. Zwężenie aorty

  4.2.1. Podzastawkowe zwężenie aorty
  4.2.2. Zastawkowe zwężenie aorty
  4.2.3. Nadzastawkowe zwężenie aorty

 4.3. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej
 4.4. Zwężenie lub niedomykalność zastawki mitralnej
 4.5. Serce trójprzedsionkowe
 4.6. Przetrwały przewód tętniczy (Botalla)
 4.7. Okienko aortalno-płucne
 4.8. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
 4.9. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych
 4.10. Ubytek przegrody międzykomorowej
 4.11. Kanał przedsionkowo-komorowy
 4.12. Wady tętnic wieńcowych

  4.12.1. Zespół Blanda, White'a i Garlanda
  4.12.2. Przetoki tętnic wieńcowych
  4.12.3. Choroba Kawasaki

 4.13. Pierścienie naczyniowe
 4.14. Zespół Fallota
 4.15. Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej
 4.16. Zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową
 4.17. Całkowite nieprawidłowe połączenie żył płucnych
 4.18. Przerwanie łuku aorty
 4.19. Wspólny pień tętniczy
 4.20. Przełożenie dużych naczyń
 4.21. Skorygowane przełożenie dużych naczyń
 4.22. Dwuujściowa prawa komora
 4.23. Serce jednokomorowe

 • Pacjenci po operacji Fontana, współczesne problemy i perspektywy

  4.23.1. Zespół niedorozwoju lewego serca
  4.23.2. Zespół niedorozwoju prawego serca
  4.23.3. Atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej
  4.23.4. Inne wady o typie serca jednokomorowego

 • Dwunapływowa lewa komora
 • Niezrównoważony kanał przedsionkowo-komorowy
 • Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej

 4.24. Zespół Ebsteina
 4.25. Kardiomiopatia

  4.25.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa (zastoinowa)

  4.25.2. Kardiomiopatia przerostowa

  4.25.3. Kardiomiopatia restrykcyjna

  4.25.4. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory

5. Zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca

 • Atrioseptostomia balonowa (zabieg Rashkinda)
 • Poszerzanie zwężonych tętnic płucnych
 • Przeznaczyniowe wszczepianie zastawki płucnej
 • Inne zabiegi interwencyjne
 • Ryzyko związane z zabiegami interwencyjnymi w wadach wrodzonych serca

6. Zaburzenia rytmu serca

 6.1. Przyczyny i objawy zaburzeń rytmu serca
 6.2. Diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 6.3. Klasyfikacja zaburzeń rytmu
 6.4. Leczenie zaburzeń rytmu serca

 • Wszczepialne układy stymulujące

 6.5. Dziecko z rozrusznikiem serca

7. Chirurgiczne metody leczenia ciężkiej niewydolności krążenia

 7.1. ECMO
 7.2. Sztuczne serce
 7.3. Transplantacja serca
 7.4. Moje dziecko ma nowe serce... nowe życie
 7.5. „W stronę życia"
 7.6. Opieka nad dzieckiem ciężko chorym i bliskim śmierci
 7.7. List do rodziców

8. Powikłania wad serca

 8.1. Konsekwencje nieleczonych wad serca

  8.1.1. Niewydolność krążenia
  8.1.2. Nadciśnienie tętnicze
  8.1.3. Nadciśnienie płucne
  8.1.4. Sinica i powikłania zatorowo-zakrzepowe
  8.1.5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
  8.1.6. Zawał serca

 8.2. Odległe powikłania po leczeniu wybranych wad serca

  8.2.1. Pojedyncza komora serca po operacji Fontana

 • Niewydolność krążenia
 • Niewydolność wątroby
 • Powikłania zatorowo-zakrzepowe
 • Zespół utraty białka do przewodu pokarmowego
 • Plastyczne zapalenie oskrzeli
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Przetoki tętniczo-żylne w płucach

  8.2.2. Zespół Fallota po korekcji

 • Zaburzenia funkcji prawej komory serca i niedomykalność zastawki tętnicy płucnej
 • Zaburzenia rytmu serca i nagłe zgony
 • Zmiany w aorcie

9. Pobyt dziecka w szpitalu

 9.1. Przygotowanie do pobytu w szpitalu
 9.2. Oddział kardiologii dziecięcej
 9.3. Blok operacyjny
 9.4. Oddział intensywnej opieki medycznej
 9.5. Transfuzja krwi i preparatów krwiopochodnych
 9.6. Fizjoterapia po operacjach serca
 9.7. Rola rodziców w szpitalu
 9.8. Przykładowe pytania do lekarzy

10. Znieczulenie dziecka z wadą serca

 • Rodzaje znieczulenia, metody wywoływania oraz rola anestezjologa
 • Ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym
 • Przygotowanie dziecka do znieczulenia ogólnego
 • Terapia bólu, poprawa komfortu dziecka
 • Przeciwwskazania do wykonania znieczulenia ogólnego
 • Znieczulenie dziecka z wadą serca do innych zabiegów

11. Leki

 • Leki stosowane w warunkach szpitalnych
 • Leki stosowane w warunkach domowych

12. Życie z wadą serca

 12.1. Dziecko z wadą serca

  12.1.1. Opieka pediatryczna nad dzieckiem z wadą serca

 • Rozpoznanie choroby serca
 • Rola pediatry w codziennej trosce o zdrowie dziecka z wadą serca: rutynowe kontrole, promocja zachowań prozdrowotnych
 • Choroby infekcyjne
 • Kalendarz szczepień
 • Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Aktywność fizyczna
 • Wsparcie psychiczne dla rodziny dziecka
 • Opieka pediatryczna w okresie okołooperacyjnym
 • Opieka pediatryczna w okresie pooperacyjnym

  12.1.2. Rehabilitacja dziecka z wadą serca

 • Terapia blizny pooperacyjnej
 • Fizjoterapia oddechowa
 • Fizjoterapia w przypadku stwierdzenia zaburzeń rozwoju dziecka
 • Moje dziecko wymaga stałej rehabilitacji

  12.1.3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  12.1.4. Sport w życiu dzieci z wadami serca — sztuka mądrego wyboru w miejsce zakazu
  12.1.5. Wakacje i podróże
  12.1.6. Rodzice w życiu dziecka z wadą serca
  12.1.7. Moje dziecko ma wadę serca

 12.2. Nastolatek z wadą serca

 • Doświadczenie choroby u nastolatka z wrodzoną wadą serca
 • Kryzys tożsamości u nastolatka z wadą serca
 • Nastolatek z wadą serca i jego relacje z rówieśnikami
 • Rodzice

 12.3.  Dorosły z wadą serca

  12.3.1. Seksualność i antykoncepcja

 • Aktywność seksualna a wada serca
 • Antykoncepcja

  12.3.2. Ciąża u kobiet z wrodzoną wadą serca
  12.3.3. Wybór zawodu
  12.3.4. Moja blizna — moja historia

 12.4.  Specjalistyczna opieka długoterminowa w warunkach domowych

  12.4.1. Tlenoterapia bierna
  12.4.2. Tracheostomia
  12.4.3. Mechaniczna wentylacja domowa
  12.4.4. Żywienie przez zgłębnik żołądkowy
  12.4.5. Gastrostomia odżywcza (PEG)

 12.5. Sytuacja prawna dziecka z wadą serca

 • Ubezpieczenia osób z wadami serca

 12.6. Organizacje i grupy wsparcia dla rodziców i dorosłych z wadami serca

 • Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
 • Fundacja „Mam serce"
 • Sursum Corda — w górę serca
 • Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca „Serduszko"
 • Fundacja „Mamy Serce"
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej
 • Lux Cordis a.s.b.l

13. Chirurgia wrodzonych wad serca - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Indeks

Wydawcy

Mam Serce: Cor Infantis:
 

mam serce logo

logoPartnerzy

UKM:   Luxcordis:   kardioserwis.pl:
 

ukm

   

luxcordis

  kardioserwis